कृषक समुह/ पशुपन्छी फर्म/।.. अभिलेखिकरण संचालन कार्यबिधि, २०७६