मिनवहादुर ठकुरी

Phone: 
9842075975
Section: 
जिन्सी शाखा
Place: 
Municipality
Weight: 
-20