शुबास घिमिरे

Phone: 
९८००९२३१०७
Section: 
प्रशासन शाखा
Place: 
Municipality
Weight: 
-20