अन्तिम योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।