कवाडी, जडिबुटी, बनकस र मृत जिवजन्तु (हाड, सिङ, प्वाँख र छाला) को ठेक्का मार्फत कर संकलन गर्नका लागी सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।