गाई/भैसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको सजगता अपनाउने बारे सूचना।