नियामक निकायले जारी गर्ने एकिकरण वा विभाजनको सूचनाको ढाँचा