मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था