रोजगार सहायकको‌ प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: