विज्ञापन प्रकाशनका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।