विषय विज्ञमा सूचीकृत हुन निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना।