सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification सम्बन्धमा।