सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१।०१।१५ गते)