IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयहरुमा अनुरोध ।