पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाद्वारा सञ्चा लित विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चाशलन कार्यविधि, 2079