आ.ब २०७८/०७९ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा ।