आ.ले.प. गर्ने आसयको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।