उम्मेदवारको नामावली तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।