उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना।