उम्मेद्वारको नामावली, पाठ्यक्रम तथा अन्तर्वार्ता तालिका सम्बन्धी सूचना।