एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धमा।