पथरी शिश्चरे नगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको नियमावली, २०७७