पशुपन्छी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृति सम्बन्धी सूचना ।