योजना तर्जुमा, संचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७५