रोजगार सहायक तथा प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना