विज्ञापन करको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना ।