शौक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।