संघ/सस्था, क्लवहरु दर्ता नविकरण तथा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धमा।