सहकारी संस्थाको एकिकरणको प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरीको निवेदन आव्हान गरिएको सूचना।