साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन विकास संच्ञालनका लागी प्रस्ताव आवहानको सूचना।