सामुदायिक विद्यालयको आ.ब. २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षक छनौटका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०६/११