सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व.२०७७/७८ को लेखा परीक्षण गर्न लेखापरीक्षक छनोटका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना।

Supporting Documents: