सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण गर्न लेखापरीक्षण छनोटका लागि निवेदन पेस गर्ने सूचना।